Radonmätning på skolor, förskolor och arbetsplatser

Det är möjligt att själv genomföra radonmätningar i skolor och förskolor som också är en arbetsplats. Men det är avgörande att man följer Strålsäkerhetsmyndighetens instruktioner för att mäta radon på arbetsplatser.

Enligt Strålskyddsförordningen bör radonhalten i skolor och förskolor hållas under 200 Bq/m3. Fastighetsägaren har ansvaret för att mäta radonhalten i skolor och förskolor och vid behov vidta åtgärder om radonhalten överstiger referensnivån.

Radon finns naturligt förekommande i varierande halter över hela Sverige. För att ta reda på mängden radon vi andas in i våra hem och byggnader behöver vi genomföra en radonmätning med en radonmätare. Höga radonhalter utgör en hälsorisk och kan öka risken för cancer. Därför är det av stor vikt att mäta radonhalten i inomhusmiljöer, såsom villor, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer varje år. Radon är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning.

Det är nödvändigt att utföra mätningar i klassrum och andra utrymmen där elever och personal vistas stora delar av skol- eller arbetsdagen. Radonmätning bör utföras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, och mätperioden bör vara minst 60 dagar. För att mäta radonhalten bör två steg utföras:

  1. En orienterande mätning med en spårfilmsdosor (radonmätare) som utförs under en längre tidsperiod.
  2. En uppföljande mätning som utförs efter den orienterande mätningen om den visar en radonhalt över 200 Bq/m³. Uppföljande mätning bör vara en korttidsmätning som visar radonhalten under arbetstiden och utförs direkt på arbetsplatsen.

ACATRAIN Radonmätning AB tillhandahåller en radonmätning som är kostnadseffektiv, säker och ackrediterad i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder också radonbesiktning som tar ungefär en timme och radonutredning som är mer omfattande och tidskrävande. Vid radonutredning går vi igenom huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker efter läckor och bedömer ventilationen för att ge dig en klar bild av eventuella problem. Därefter kan vi rekommendera lämpliga saneringsåtgärder för att lösa problemet på lång sikt och på ett säkert sätt.

Du kan utföra din egen radonmätning enkelt eller så kan vi hjälpa dig med mer avancerade mätningar, till exempel rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor.

Beställ radonmätning på skolor, förskolor och arbetsplatser här!

Relaterad information:
Radon messgerät